Zaujímavé články

Priebežne budeme zverejňovať články pre pacientov.

Terapia pomocou svetla

Zdravie je závislé na rovnováhe nielen našich fyzických, ale tiež emočných, duševných a duchovných potrieb. Princíp terapie farebnými čakrami vychádza z predpokladu, že farby sú spojené so siedmimi hlavnými čakrami, ktoré sú duševným centrom nášho tela a nachádzajú sa pozdĺž chrbtice. Tieto čakry sú ako špirály energie a každá z nich súvisí s konkrétnou oblasťou.
Slovo čakra pochádza zo sanskrtu a znamená "koleso". Domnievame sa, že čakry uchovávajú a prenášajú energiu. Existuje sedem hlavných čakier a každá z nich je spojená s konkrétnym orgánom alebo systémom v tele. Každá čakra má svoju dominantnú farbu, ktorá sa môže dostať do nerovnováhy. V takom prípade môže spôsobiť poruchu a fyzické následky. Aplikácia správnej farby môže prispieť k navráteniu rovnováhy.

Viac info tu

Očkovanie proti chrípke

Prečo by sme sa mali zaočkovať?
Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné stavy a smrť u vysoko rizikových skupín. Podľa SZO každoročne ochorie na chrípku okolo 1 miliardy ľudí, z čoho 3 až 5 miliónov ľudí má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku 300 000 - 500 000 osôb.

V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 - 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdco-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií až k smrti.

Kto by sa mal dať zaočkovať?
Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú najväčšmi vystavení riziku nákazy.

Vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií je:

 • u osôb s iným, najmä chronickým ochorením,
 • u osôb so zníženou obranyschopnosťou organizmu,
 • u starších osôb ako 59 rokov.
 • dôležité je aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o choré osoby a pre rodinné kontakty chorých osôb.
 • osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov, sociálne ústavy, geriatrické centrá a podobne.

Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým podielom komplikácií až úmrtí. Chránení očkovaním by mali byť aj športovci, cestujúci na zahraničné športové súťaže v priebehu chrípkovej sezóny a cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky.

Kto by nemal byť očkovaný?

 • Očkované by nemali byť osoby, ktoré majú kontraindikáciu uvedenú v príbalovom letáku očkovacej látky.
 • Očkovanie by sa malo odložiť u pacientov s horúčnatým ochorením alebo akútnou infekciou.
 • Očkované by nemali byť osoby alergické na slepačie vajcia. Dnes však sú už k dispozícii vakcíny pre alergikov, pri výrobe ktorých sa vírus na pomnožuje na iných bunkách ako slepačieho pôvodu (Optaflu, Novartis).
 • Očkovanie sa všeobecne neodporúča ženám v prvom trimestri tehotenstva a deťom mladším než 6 mesiacov.

Prečo sa odporúča dať sa zaočkovať každý rok?
Hladina protilátok, ktorá sa vytvorí po očkovaní, časom klesá a môže byť príliš nízka na to, aby poskytla ochranu aj na nasledujúci rok. Chrípkové vírusy taktiež neustále podliehajú genetickým zmenám a imunita získaná po predchádzajúcej chrípkovej infekcii alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku nemusí ochrániť pred zmenenými chrípkovými vírusmi. Keďže sa chrípkový vírus mení, očkovacia látka musí byť každý rok aktualizovaná, aby obsahovala najaktuálnejšie kmene vírusu chrípky.

Aké typy očkovacích látok poznáme? Spôsobuje očkovacia látka nežiadúce účinky?
Očkovanie môže spôsobiť lokálnu reakciu (bolestivosť) v mieste vpichu, začervenanie, opuch, menej často zvýšenie teploty, malátnosť, triašku, bolesti svalov a kĺbov trvajúce pár dní.

Ako vás očkovacia látka ochraňuje?
Následne po očkovaní začne imunitný systém produkovať protilátky proti vírusovým bielkovinám vakcinálnych kmeňov. Ak sa človek infikuje skutočným vírusom, tieto protilátky sa naviažu na častice vírusu, ktoré vnikli do organizmu a sú odstránené skôr, než poškodia tkanivo, takže následkom je, že ľudia neochorejú, alebo ochorenie prebehne len mierne. Dostatočná ochranná hladina protilátok sa vytvorí za 10-14 dní po očkovaní.

Kedy je najvhodnejšia doba dať sa zaočkovať?
Na severnej pologuli je najvhodnejšie dať sa zaočkovať od polovice septembra do konca novembra. Ak sa očkuje neskôr, môže sa stať, že očkovacia látka nemá dostatok času, aby zabezpečila imunitnú odpoveď.

Je možné ochorieť na chrípku, ak ste boli očkovaní?

Možné to je, zvlášť u starších dospelých, ak sa infikovali krátko po zaočkovaní. Avšak u tých osôb, ktoré sa infikovali po očkovaní je pravdepodobné, že ochorenie bude prebiehať miernejšie, bez komplikácií a je menej pravdepodobné, že by vyžadovalo hospitalizáciu alebo, že by vyústilo do úmrtia.

Kto uhrádza očkovanie?
V súlade s platnou legislatívou verejné zdravotné poistenie zvyčajne plne uhrádza očkovanie proti chrípke nasledovným skupinám populácie:

 • deťom od 6 mesiacov do 12 rokov veku
 • osobám 59 ročným a starším
 • osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • osobám bez ohľadu na vek dispenzarizovaným so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
 • zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy

10 rád pre zdravý život s cukrovkou

Ľudia často spájajú vznik cukrovky (diabetu) so zvýšeným príjmom cukrov, to však nebolo nikdy dokázané, skôr sa jedná o efekt nadmerného energetického príjmu. Cukrovka je metabolická porucha charakterizovaná vysokou hladinou cukru (hyperglykémiou), ktorá je dôsledkom nedostatku inzulínu alebo necitlivosťou buniek k jeho účinkom. Zle kontrolovaný diabetes môže viesť k poškodeniu rôznych orgánov, najmä očí, obličiek, nervov a kardiovaskulárneho systému. Pri dodržiavaní niektorých zásad životného štýlu možno komplikáciám diabetu predchádzať alebo ich aspoň oddialiť.

1. Edukácia je základ

Štúdie preukazujú, že dostatočná znalosť cukrovky zo strany pacientov je nevyhnutná pre zabezpečenie komplexnej starostlivosti a môže výrazne zlepšiť kvalitu života s cukrovkou. Znalosť princípu a liečby cukrovky je základom pre zabezpečenie súladu s lekárskou terapiou. Je nutné si uvedomiť, že cukrovka ovplyvňuje každodenný život, a je preto dobré vedieť, čo od nej pacient môže očakávať, pretože lekár nemusí byť vždy dosiahnuteľný.

2. Čo môže spôsobiť zmeny hladiny glykémie

Výkyvy hladiny cukru sa môžu objaviť kedykoľvek v závislosti na mnohých faktoroch. Medzi najvýznamnejšie patria tieto:

Strava

Hladina krvného cukru sa prechodne zvyšuje po jedle, k vrcholu dochádza za 20-30 minút po najedení, potom sa pozvoľna počas 90-180 minút znižuje a priemerne do 2 hodín dosiahne hladiny nalačno. Jednotlivé potraviny ovplyvňujú hladinu krvného cukru po jedle odlišne. Je to dané obsahom a druhom sacharidov, ale tiež spôsobom ich technologického spracovania alebo domácej prípravy. Schopnosť potraviny zvýšiť glykémiu vyjadruje tzv. Glykemický index - čím je vyššia, tým rýchlejšie je potravina schopná zdvihnúť hladinu krvného cukru, naopak potraviny s nízkym glykemickým indexom trávi telo dlhšie a nespôsobujú akútne hyperglykémiu. Index potravín možno dohľadať v tabuľkách, napr. TU

Zdravotný stav

Vplyvom akútneho ochorenia (napr. Infekcia, hnačky) môže dôjsť ako k zvýšeniu, tak ku zníženiu hladiny glykémie, preto treba obozretnosti. Choroba niekedy vyžaduje prechodnú úpravu liečby diabetu.

Alkohol

Môže mať za následok nízku hladinu krvného cukru krátko po požití, ale aj až o 24 hodín neskôr. Pravidelné nadmerné požívanie alkoholu môže zhoršiť komplikácie diabetu. Príležitostnú miernu konzumáciu alkoholu možno pripustiť pri dobrej kompenzácii diabetu. Diabetik nikdy nesmie piť alkoholický nápoj nalačno. Svetlé pivo a suché vína majú menej sacharidov ako ostatné alkoholické nápoje, v prípade miešaných nápojov je treba voliť tie bez cukru. Odporúča sa dať si ešte pred spaním ľahké občerstvenie kvôli predídeniu poklesu hladiny cukru v krvi.

Stres

Stresové hormóny spôsobujú zvýšenie hladiny cukru v krvi.

Hormonálne zmeny

Zmeny hladín hormónov počas menštruácie či menopauzy môžu spôsobiť výkyvy glykémie. Niekedy je nutné v tomto období upraviť jedálniček či liečbu. Glykémiu môže ovplyvniť aj užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Lieky

Mnoho liekov a potravinových doplnkov ovplyvňuje metabolizmus glukózy, napr. kortikoidy či niektoré lieky na tlak. Všeobecne je vhodná opatrnosť pri akomkoľvek novo nasadenom lieku.

3. Varovné príznaky nízkej a vysokej hladiny cukru

Nízka alebo naopak vysoká hodnota glykémie patrí medzi hlavné akútne komplikácie diabetu, a je preto dobré poznať ich príznaky a vedieť na ne reagovať.

Hypoglykémia

Nízka hladina cukru: k príznakom patrí triaška, potenie, zrýchlenie srdcovej frekvencie, zmätenosť, nevoľnosť, v pokročilom štádiu poruchy vedomia. Je potrebné zabezpečiť čo najrýchlejšie zvýšenie hodnoty glykémie. Odporúča sa 200 ml sladkého nápoja typu bicykla, džús alebo osladený čaj alebo 2-4 tablety hroznového cukru (ten je dobré nosiť pri sebe). Ak je prítomná porucha vedomia a človek nie je schopný sladký nápoj prehltnúť, stav musí akútne riešiť záchranná služba.

Hyperglykémia

Vysoká hladina cukru, príznakom môže byť smäd, vracanie, bolesti brucha, dehydratácia, únava, acetónový zápach z úst. Stav je nutné riešiť s lekárom, často si vyžiada hospitalizáciu.

4. Premýšľať nad jedálničkom sa oplatí

Stravovacie návyky sú celosvetovo hlavným faktorom v náraste diabetu. Zdravotný stav je odrazom toho, čo jeme, či už máme alebo nemáme diabetes. Odborníci na výživu dokazujú, že dôležitý je nielen výber potravín, ale aj ich množstvo a kombinácie:

 • Z umelých sladidiel je vhodný aspartam či sacharín alebo stévie. Dia potraviny je nutné vyberať s ohľadom na použité sladidlo. Med a cukor sa neodporúčajú.
 • Z úprav sa odporúča najmä varenie, pečenie, príprava v pare. Nevhodné je vyprážanie.
 • Z mliečnych výrobkov sú vhodné nízkotučné syry (do 30% tuku), nízkotučné biele jogurty či jogurty sladené aspartamom. Mlieko je vhodné nízkotučné či kefírové, vyhnúť sa treba smetanám a plnotučné mlieko.
 • Pečivo ideálne celozrnné. Biele a sladké pečivo či zákusky sú menej vhodné pre vysoký obsah jednoduchých cukrov.
 • Opatrne s prílohami. Vhodnejšie je ryža, zemiaky či strukoviny. Menej vhodné sú najmä knedle. Za vhodné ovocie sa považujú jablká, citrusy, ríbezle, kivi, jahody, broskyne, marhule, čučoriedky, melón.
 • Zelenina by mala tvoriť až polovicu porcie na tanieri, ideálne je konzumovať ju v čerstvom stave - zelenina citlivosť buniek k inzulínu zlepšuje.
 • Menej vhodné sú druhotne spracovaná mäsa ako údeniny a paštéty pre väčší obsah solí a tukov.
 • Jesť chudé biele mäso. Nadmerná konzumácia červeného mäsa zhoršuje citlivosť buniek k inzulínu.
 • Voliť menšie porcie jedla. Niekedy pomôže kúpiť si menšie tanier.
 • Jesť 4-6 krát denne v pravidelných intervaloch. Odborné štúdie preukazujú, že vynechávanie raňajok súvisí s mnohými zdravotnými problémami a so sklonmi k nadváhe.
 • Vyhýbať sa jedlám z fast foodov.
 • Je potrebné zaradiť potraviny s nízkym obsahom tuku a s vysokým obsahom vlákniny, vrátane obmedzeného množstva sacharidov.

5. Pitný režim

Hydratácia ovplyvňuje hladinu cukru v krvi. Dostatočný prísun nealkoholických nápojov je pre správny metabolizmus glukózy nevyhnutný. Treba však dávať pozor na sladené nápoje - tie obsahujú Glykované chemikálie alebo veľké množstvo kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy, čo je preukázateľne spojené s obezitou a tzv. Inzulínovou rezistenciou, teda necitlivosťou buniek na inzulín.

6. Redukcia hmotnosti

Redukcia hmotnosti o 5-10% znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení.

7. Fyzická aktivita

Sedavý životný štýl je príčinou nárastu cukrovky v populácii. Odporúča sa pravidelná aeróbna aktivita (chôdza, beh, rotoped), optimálne 5 × týždenne 30 minút. Pozitívny efekt však má každá aktivita, vrátane domácich prác.

8. Adherencia k predpísanej medikáciu

Najčastejšie predpisovaným liekom v liečbe cukrovky je metformín, vrátane formy s predĺženým uvoľňovaním (XR). Užíva sa podľa určenia lekára 1-3 × denne, a to s jedlom alebo po jedle.

9. Pravidelné kontroly

Kontroly diabetu sa vykonávajú podľa rozhodnutia lekára spravidla v intervaloch 3-6 mesiacov. Ich súčasťou je nielen laboratórna kontrola hodnoty glykémie a tzv. Glykovaného hemoglobínu, ktorý odráža dlhodobú kompenzáciu diabetu. Vykonáva sa tiež kontrola hmotnosti, krvného tlaku a vyšetrenie dolných končatín. Ďalej by 1 × ročne mala prebehnúť očné kontrola, EKG a vyšetrenie moču.

10. Vyvarovať sa ďalších rizikových faktorov

Je vhodné eliminovať a liečiť ostatné rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení, najmä fajčenie, vysokú hladinu cholesterolu a vysoký tlak.


Osýpky
Osýpky

Očkovanie proti osýpkam u dospelých 

Osýpky, po latinsky nazvané morbilli, sú vírusové ochorenie, ktoré sa prejavuje malými vyrážkami po celom tele. Medzi ďalšie príznaky nákazy patrí horúčka, nádcha, kašeľ. Asi 1 z 10 detí s osýpkami dostane zápal stredného ucha a 1 z 20 zápal pľúc. Jedno z 1000 detí s osýpkami prekoná zápal mozgu a približne rovnaký počet na toto ochorenie zomrie.

Donedávna sa na Slovensku osýpky vďaka očkovaniu nevyskytovali, no posledné roky sa ohniská výskytu objavujú čoraz častejšie. Vo svete ešte aj v dnešnej dobe na ne zomiera každoročne viac ako pol milióna detí do veku do 5 rokov.

U tehotných žien môžu osýpky ohroziť plod alebo vyvolať predčasný pôrod.

Ako sa šíria?
Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíri vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj nepriamo - predmetmi a rukami kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky.

Kedy sa objavia u infikovaného človeka?
Inkubačný čas je 8 - 15 dní, priemerne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Aké sú príznaky osýpok?

Ochorenie u detí prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny.

Na 4. - 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi 3 dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 - 14 dní. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc, zápal stredného ucha a poškodenie centrálneho nervového systému.

Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých.

Kedy je človek infekčný?
Prameňom nákazy je vždy chorý človek. Bezpríznakové infekcie ani nosičstvo vírusu nie je známe. Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom počiatočného štádia a trvá 4 - 5 dní. S nástupom vyrážky rýchlo klesá.

Čo môžeme urobiť, aby sme znížili možné riziko nákazy osýpkami?
Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie. Pri infekciách dýchacích ciest platia všeobecné hygienické opatrenia - čistota (osobná i prostredia), vetranie, vyhýbanie sa chorým osobám s respiračným ochorením a podobne.

Ako a kedy sa očkuje proti osýpkam?

Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. V súčasnosti sa na Slovensku používa tri-valentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu.

Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života.

Ak rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti vnímavé voči infekcii, neočkované z dôvodu kontraindikácie alebo ak nedosiahli ešte určený vek očkovania.

Môže sa nakaziť aj dospelý človek, ktorý v detstve prekonal osýpky?

Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.

Ako je to s preočkovaním proti osýpkam v dospelom veku?
Očkovanie dospelých sa bežne nevykonáva. Očkujú sa predovšetkým vnímavé osoby v ohnisku nákazy, ktoré sú podozrivé z nákazy a ktoré boli v kontakte s chorým.

Za vnímavé osoby sa považujú okrem detí aj dospelé osoby, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia na osýpky alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvomi dávkami vakcíny.

Ak je osoba z ročníkov narodenia 1968 až 1985, existuje riziko nedostatočnej imunity, keďže v tom čase sa používala nestabilná vakcína proti osýpkam.

V prípade nedostatočnej hladiny protilátok môže byť takáto osoba proti osýpkam preočkovaná.

Podanie očkovacej látky tehotným ženám je kontraindikované a po dobu troch mesiacov po očkovaní sa odporúča neotehotnieť.

Na našej ambulancii očkujeme rizikové ročníky ako aj jedincov, ktorým bolo očkovanie nariadené Verejnou Vyhláškou RÚVZ.

Osoby, ktorým nebolo nariadené preočkovanie proti osýpkam cestou Vyhlášky z RÚVZ a majú osobný záujem o preočkovanie, si prípadný odber protilátok aj vakcínu t.č. hradia sami.

- Orientačná cena za vyšetrenie odberu protilátok: 40-eur

- Orientačná cena vakcíny: 9,96- eur

Očkovanie proti pneumokokom u dospelých

Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení a pneumónie spôsobených Streptococcus pneumoniae u dospelých vo veku od 18 rokov a starších

Vakcinačná schéma u dospelých:

Dospelí vo veku od 18 rokov a starší Jedna jednorazová dávka. Potreba preočkovania ďalšou dávkou Prevenaru 13 nebola stanovená. Ak sa považuje za vhodné podanie 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav očkovania proti pneumokokom

Vakcína slúži ako ochrana proti takým ochoreniam ako sú: pneumónia (zápal pľúc), sepsa alebo bakteriémia (prítomnosť baktérií v krvnom riečisku) a meningitída (zápal mozgových blán) spôsobenými 13 typmi baktérie Streptococcus pneumoniae